Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest
Burgerinitiatief wil langer zelfstandig leven mogelijk maken

Feestelijke DD-club 21 november met jazz-zangeres Aafje de Bloois

Op donderdag 21 november vindt al weer de derde DD-club plaats, dit keer met een optreden van jazz-zangeres Aafje de Bloois en haar trio! Dit feestelijke programma met diner vooraf wordt aangeboden in samenwerking met Radius. De DD-club begint inmiddels vorm te krijgen met een vaste basis van zo'n 15 deelnemers, maar er is nog voldoende plek voor meer deelnemers dus neem uw buurman/vrouw mee! We starten met een borrel om 18.00 uur gevolgd door een buffet-diner. Vanwege het diner vragen we u om u uiterlijk 14 november hier aan te melden. De kosten voor het diner inclusief het eerste drankje bedragen €10, ter plaatse contact af te rekenen. 21 november is de laatste DD-club van dit jaar. Op 16 januari pakken we de draad weer op!


AutoMaatje Oegstgeest is op zoek naar chauffeurs

De sociale vervoersdienst AutoMaatje is DE oplossing voor mensen met een mobiliteitsvraag. Het is een project van Radius Welzijn, ondersteunt door de ANWB. Het werkt heel simpel; iemand wil van A naar B en belt met AutoMaatje Oegstgeest . Dan wordt er een match gezocht met een vrijwillige chauffeur. De chauffeurs zijn mensen met een auto, tijd en die met plezier iets willen betekenen voor de inwoner van Oegstgeest met een vervoersvraag. De gereden km. worden door de “klant” betaald aan de chauffeur. AutoMaatje is niet inzetbaar voor woon – werkverkeer en of vervoer t.b.v. onderwijs.
Door het verzorgen van een rit helpt de chauffeur een inwoner om mee te blijven doen aan de maatschappij. Mobiliteit is vrijheid, nietwaar? De chauffeurs hebben van te voren een aanmeldingsgesprek gehad en daarbij aangegeven wanneer ze beschikbaar zijn of wat de mogelijkheden van de auto zijn (een hoge instap heeft, of er een rolstoel of rollator meekan e.d.). ANWB AutoMaatje heeft geen vervoersplicht  omdat het geen taxibedrijf is. Ook een chauffeur staat het altijd vrij om een rit al dan niet te accepteren.  

AutoMaatje gaat in januari van start in Oegstgeest. Daarom zijn we op zoek naar, inwoners (jonger dan 75 jaar) uit het dorp Oegstgeest , die ons team van chauffeurs wil komen versterken. Ook zijn we op zoek naar een team telefonistes die de match gaan maken tussen de aanvrager en chauffeur. Door de inzet van chauffeurs blijven mensen langer meedoen in de samenleving. Lijkt het u wat? 
Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met AutoMaatje Radius Oegstgeest, 071-7074200. Mailen kan ook a.vanelk@radiuswelzijn.nl

Een Knarrenhof in Oegstgeest?

Recent is in de gemeente Oegstgeest een coöperatie opgericht “Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest”. Een van haar doelstellingen is om te bevorderen dat in de gemeente aandacht en ruimte worden gecreëerd om woningen te ontwikkelen specifiek gericht op de behoeften van senioren volgens het model van de landelijke Stichting Knarrenhof. 

Een kerngroep is inmiddels actief om, waar op het grondgebeid Oegstgeest nog ruimte voor de ontwikkeling van woningen is, bij de gemeente aan te dringen tot het nemen van initiatief voor een Knarrenhof. In een in het voorjaar uitgekomen “Nota van Uitgangspunten Wilhelminapark en Geesten” worden voorzichtig mogelijkheden geformuleerd die het tot stand komen van een Knarrenhof bespreekbaar lijken te maken. 

Leden van de Kerngroep zijn in gesprek zowel met wethouder en ambtenaren Ruimtelijke Ordening, als ook met projectontwikkelaar Oudendal die als eigenaar van een deelgebied zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen in de realisatie van Knarrenhof. Ook staan gesprekken met de omwonenden van het Wilhelminapark op de agenda.

De Kerngroep Knarrenhof hoopt en verwacht dat belanghebbende partijen zich sterk willen maken om in Oegstgeest waar het aantal (alleenstaande) zeventigplussers toeneemt, op termijn een Knarrenhof te realiseren dat ook recht doet aan de doelstelling van de coöperatie Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest.  Meer info over het Knarrenhof is hier te vinden. Wilt u de kerngroep iets meegeven, reageer dan via deze link

Eerste DD-club over Knarrenhof goed bezocht

Donderdag 19 september jl. is het burgerinitiatief gestart met de maandelijkse Derde Donderdag Club: een avondvullend programma met een maaltijd, drankje en een informatief of recreatief thema. Tijdens de goed bezochte eerste bijeenkomst is uitgebreid stil gestaan bij de nadrukkelijke wens om in Oegstgeest een Knarrenhof te realiseren. De ontwikkelingen rondom Endegeest en Overgeest bieden daartoe goede mogelijkheden. Het burgerinitiatief is daarover in gesprek met de gemeente, de Stichting Knarrenhof en de Oudendal Groep. Belangstellenden voor de DD-club kunnen zich via de website www.langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl aanmelden. Daar is ook meer informatie beschikbaar over het Knarrenhof. 

 


Burgerinitiatief stopt met Nextdoor

Onlangs is gebleken dat Nextdoor misbruik maakt van de accounts van gebruikers. Zo zijn op naam van een lid van het burgerinitiatief ongevraagd berichten uitgegaan naar buurtgenoten. Het burgerinitiatief neemt deze kwestie hoog op en heeft inmiddels stappen gezet jegens Nextdoor en besloten het gebruik ervan te stoppen totdat duidelijkheid is ontstaan over de veiligheid. Voor de interne communicatie gebruikt het burgerinitiatief de nieuwsbrief en email. Daarnaast wordt Facebook gebruikt om bijeenkomsten aan te kondigen. 

Burgerinitiatief start Derde Donderdag Club (DD-club)

De afgelopen jaren heeft het burgerinitiatief vele goed bezochte informatiebijeenkomsten georganiseerd op zaterdagen. Dat heeft veel informatie en nieuwe projecten opgeleverd. Inmiddels is het burgerinitiatief een officiële coöperatie geworden met leden en buurtnetwerken. We willen daarop verder bouwen door maandelijkse bijeenkomsten te gaan organiseren, variërend van informatief tot ontspannend. Daarmee willen we de ontstane buurtnetwerken gelegenheid voor ontmoeting bieden en tegelijkertijd de voortgang in projecten toelichten. We stellen daarbij voor een vast tijdstip: de derde donderdag (vandaar de naam). We starten met een (facultatieve) maaltijd gevolgd door een wisselend programma. De kosten van de maaltijd (eventuele activiteit) worden vooraf bekend gemaakt. De eerste DD-club komt bijeen op donderdag 19 september vanaf 18.00 uur en is toegankelijk voor leden of die dat serieus willen overwegen. Opgave via deze link.  

Kerngroep Knarrenhof start overleg met gemeente

In de week van 19 augustus vindt overleg plaats met de gemeente over de ontwikkeling van een Knarrenhof in Oegstgeest. Daartoe is een Kerngroep Knarrenhof gevormd die op 19 augustus bijeen komt. Als u een actieve bijdrage wilt leveren aan de Kerngroep stuurt u ons dan een email

Burgerinitiatief start project Zeker Thuis met thuiszorgorganisaties

Onder de werktitel Zeker Thuis start het burgerinitiatief in augustus het overleg met thuiszorgorganisaties Activite, Buurtzorg en Marente over een integrale aanpak van de zorg thuis. Samen bekijken we de mogelijkheden van een gezamenlijk project om de zorg thuis breder te organiseren en terugkomst uit het ziekenhuis eerder te kunnen laten plaats vinden. De eerste contacten daarover met Alrijne zijn inmiddels opgestart.

Burgerinitiatief zoekt samenwerking met andere projecten in de gemeente 

Onlangs heeft een delegatie van het burgerinitiatief gesproken met de initiatiefnemers van de projecten Dementievriendelijk Oegstgeest en Lokaal Netwerk Eenzaamheid om te kijken naar samenwerking. Eenzaamheid en dementie zijn vraagstukken die in de wijken spelen en verbinding hebben met de buurtnetwerken en buurtambassadeurs. Het gesprek over samenwerking en verbinding met Ken je Buren wordt voortgezet.

Burgerinitiatief wordt coöperatie

Het burgerinitiatief heeft onlangs de stap gemaakt om coöperatie te worden. Daartoe is een acte opgesteld samen met de notaris. Voor de activiteiten en de lidmaatschapsbijdrage heeft deze stap geen gevolgen. Wel is het burgerinitiatief nu in staat om een eigen financiële huishouding te voeren en namens leden contracten af te sluiten met zorg- en welzijnsorganisaties. Diegenen die lid zijn van het burgerinitiatief zijn automatisch lid van de coöperatie. De jaarlijkse bijdrage is dezelfde: €15.

Buurtambassadeurs presenteren zich op jubileumbijeenkomst Ken je Buren 18 mei

Het project Ken je Buren van het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Oegstgeest bestaat inmiddels  één jaar. Dat is op zaterdag 18 mei gevierd met een feestelijke bijeenkomst in het Dorpscentrum. De buurtambassadeurs hebben zich daarbij gepresenteerd. Ze zijn te bereiken via eigen emailadressen.  

Kerngroep gaat komst Knarrenhof ondersteunen

Het burgerinitiatief werkt samen met de landelijke Stichting Knarrenhof aan een complex in Oegstgeest. Dat is een flinke stap dichterbij gekomen nu een overeenkomst wordt voorbereid met de Oudendal Groep. Inmiddels is een kerngroep van het burgerinitiatief van start gegaan om de komst van een Knarrenhof te bespoedigen. Daarvoor moet de gemeente wel letterlijk en figuurlijk ruimte gaan bieden in Oegstgeest. U kunt zich op de website van de Stichting Knarrenhof nog steeds opgeven als u belangstelling heeft. De kerngroep is binnenkort ook per email bereikbaar.

Buurtambassadeurs aan de slag!

Op maandag 28 januari zijn alle buurtambassadeurs van de buurtnetwerken bijeengekomen. De buurtnetwerken spelen een belangrijke rol in het project Ken je Buren. Alle buurtambassadeurs gingen vol trots op een foto voor de krant! De buurtambassadeurs zijn per email bereikbaar. Hier zijn de emailadressen te vinden!

Heeft u de Ken je Buren sticker al ingevuld?

Het voorjaar is een mooi moment om met uw buren in gesprek te gaan over nabuurschap. Met het project Ken je Buren hebben we daarvoor een sticker en brochure ontwikkeld waarin alles over dit mooie project staat. De sticker en brochure zijn verkrijgbaar op het gemeentehuis of bij Radius aan de President Kennedylaan 141. De brochure is hier ook te downloaden.

Burgerinitiatief op BNR-Radio!

Bestuurslid Lodewijk Schmit Jongbloed werd samen met oud-minister Jet Bussemaker geïnterviewd door BNR-Radio over het onderwerp mantelzorg en burenhulp, naar aanleiding van het verschijnen van de Reisgids Mantelzorg. U kunt het interview hier terughoren! 

Website vernieuwd!

De website van het burgerinitiatief is aangepast: alle 4 projecten van het burgerinitiatief hebben nu een eigen pagina, die de komende maanden worden ingevuld. Neem vast een kijkje!

Reisgids Mantelzorg verschenen

Tijdens de aftrap Ken je Buren op 10 november is ook de Reisgids Mantelzorg verschenen, geschreven door Lodewijk Schmit Jongbloed en Daphne Riksen. "Mantelzorgers raken bij de zorg voor hun partner of ouder vaak de weg kwijt in het oerwoud van regels en emoties. Daarom is er nu de Reisgids Mantelzorg die mantelzorgers helpt hun weg te vinden in de wereld van de zorg voor ouderen. Met een indeling naar vier ‘mantelzorgroutes’, want de ene zorg is de andere niet. Iemand met een gebroken arm heeft andere hulp en verzorging nodig dan iemand met dementie. Bij iedere route geven we volop praktische tips om snel en efficiënt de juiste weg (terug) te vinden.

Ook behandelen we de belangrijkste aandachtsgebieden voor mantelzorgers. Hoe ga je soepel om met je partner, ouder, familie en met zorgverleners? Welke zorgwetten zijn belangrijk? Welke woonvormen bestaan er? Een wellicht het allerbelangrijkste: hoe houd je het vol?"

De Reisgids Mantelzorg is verkrijgbaar bij de Rijnlandse Boekhandel in Oegstgeest of te bestellen via deze link.